Vojtěška, z.s.

je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 2011 s cílem podporovat děti a mládež s tělesným, smyslovým a/nebo duševním postižením. Spolek se dále orientuje na poradenskou a informační činnost v oblasti zdravotní, rehabilitační, sociální a pedagogické péče o děti se speciálními potřebami. Významnou složkou spolku Vojtěška je také propagace a prosazování principů občanské společnosti, a to především principů odpovědnosti, dobročinnosti a charity.

Tváří spolku je 16letý Vojta, kterému osud nedal tolik zdraví, kolik by si zasloužil a který inspiruje své nejbližší k zájmu o zajištění co nejkvalitnější péče o dítě s těžkým postižením, ale také k pravidelné pomoci ostatním dětem a mladým lidem se specifickými potřebami a organizacím, které se péči o ně zabývají.

K plánovaným i realizovaným aktivitám spolku Vojtěška patří:

  • zajišťování a poskytování finanční podpory pro sociální, zdravotnické, humanitární a charitativní účely v souladu s cíli spolku Vojtěška a aktuální legislativou
  • vyvíjení činnosti k získání sponzorských finančních a materiálních darů a příspěvků pro spolek Vojtěška
  • pořádání seminářů, přednášek a konferencí a jiných forem osvětové činnosti
  • organizování kampaní a petičních aktivit na pořizování kompenzačních pomůcek pro osoby se specifickými potřebami
  • organizování kampaní a petičních aktivit na hrazení zdravotně-rehabilitačních, psycho-rehabilitačních a sociálně-rehabilitačních pobytů pro osoby se specifickými potřebami a jejich blízké
  • prosazování a propagace zkvalitňování zdravotní a sociální péče o osoby s tělesným, smyslovým a/nebo duševním postižením s využitím nejnovějších poznatků a nejefektivnějších diagnostických a léčebných postupů
  • vyhledávání spolupráce s odborníky z různých oblastí, kteří se aktivně věnují osobám se speciálními potřebami.

Jednotlivé aktivity jsou navázány na dílčí projekty cílem podpořit konkrétním a hmatatelným způsobem dítě z oblasti působení a zájmu spolku Vojtěška. Přestože většina zamýšlených aktivit směřuje přímo k Vojtovi, věnuje spolek Vojtěška každoročně nemalé úsilí k podpoře užitečných aktivit ve prospěch dalších dětí a mladistvých se speciálními potřebami a organizací, které se jim věnují.

Spolek Vojtěška je veden v souladu se zásadami transparentnosti (transparentní účet spravován dle stanov neziskové organizace), konkrétnosti (dar zacílen dle přání darujícího), férovosti (100% darů dále pomáhá; všichni zainteresování vkládají své úsilí bez nároku na honorář a krytí dalších výdajů) a s respektem a pochopením potřeb osob se speciálními potřebami. Donátorům (fyzickým i právnickým osobám) rádi vystavíme darovací smlouvu, která splňuje všechny náležitosti pro uplatnění daňového zvýhodnění v daném kalendářním roce. Uvítáme i podporu nefinančního charakteru, bude-li to více vyhovovat přání darujícího.

4297